Research Highlights

In top venues

TPAMI × 25, IJCV × 7, TIP × 6, TOG × 1, CVPR × 55, ICCV × 13, ECCV × 14, ICCP × 2, NeurIPS × 10, ICML × 1, MM × 3, AAAI × 8

Complete list

Refer to Google Scholar and DBLP for more updated information.

Card View

2024

Paper thumbnail

[TPAMI24a] EvHandPose: Event-based 3D hand pose estimation with sparse supervision

Jianping Jiang, Jiahe Li, Baowen Zhang, Xiaoming Deng, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[TPAMI24b] Deep learning methods for calibrated photometric stereo and beyond

Yakun Ju, Kin-Man Lam, Wuyuan Xie, Huiyu Zhou, Junyu Dong, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[IJCV24] Light flickering guided reflection removal

Yuchen Hong, Yakun Chang, Jinxiu Liang, Lei Ma, Tiejun Huang, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24a] EventPS: Real-time photometric stereo using an event camera

Bohan Yu, Jieji Ren, Jin Han, Feishi Wang, Jinxiu Liang, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24b] EvDiG: Event-guided direct and global components separation

Xinyu Zhou, Peiqi Duan, Boyu Li, Chu Zhou, Chao Xu, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24c] VMINer: Versatile multi-view inverse rendering with near- and far-field light sources

Fan Fei, Jiajun Tang, Ping Tan, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24d] Latency correction for event-guided deblurring and frame interpolation

Yixin Yang, Jinxiu Liang, Bohan Yu, Yan Chen, Jimmy S. Ren, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24e] Towards HDR and HFR video from rolling-mixed-bit spikings

Yakun Chang, Yeliduosi Xiaokaiti, Yujia Liu, Bin Fan, Zhaojun Huang, Tiejun Huang, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24f] Language-guided image reflection separation

Haofeng Zhong, Yuchen Hong, Shuchen Weng, Jinxiu Liang, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24g] NB-GTR: Narrow-band guided turbulence removal

Yifei Xia, Chu Zhou, Chengxuan Zhu, Minggui Teng, Chao Xu, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24h] Complementing event streams and RGB frames for hand mesh reconstruction

Jianping Jiang, Xinyu Zhou, Bingxuan Wang, Xiaoming Deng, Chao Xu, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24i] Neural underwater scene representation

Yunkai Tang, Chengxuan Zhu, Renjie Wan, Chao Xu, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[CVPR24j] DiLiGenRT: A photometric stereo dataset with quantified roughness and translucency

Heng Guo, Jieji Ren, Feishi Wang, Boxin Shi, Mingjun Ren, and Yasuyuki Matsushita

Paper thumbnail

[CVPR24k] Real-time 3D-aware portrait video relighting

Ziqi Cai, Kaiwen Jiang, Shu-Yu Chen, Yu-Kun Lai, Hongbo Fu, Boxin Shi, and Lin Gao

Paper thumbnail

[CVPR24l] NeRSP: Neural 3D reconstruction for reflective objects with sparse polarized images

Yufei Han, Heng Guo, Koki Fukai, Hiroaki Santo, Boxin Shi, Fumio Okura, Zhanyu Ma, and Yunpeng Jia

Paper thumbnail

[CVPR24m] Spin-UP: Spin light for natural light uncalibrated photometric stereo

Zongrui Li, Zhan Lu, Haojie Yan, Boxin Shi, Gang Pan, Qian Zheng, and Xudong Jiang

Paper thumbnail

[AAAI24a] Colorizing monochromatic radiance fields

Yean Cheng, Renjie Wan, Shuchen Weng, Chengxuan Zhu, Yakun Chang, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[AAAI24b] Pano-NeRF: Synthesizing high dynamic range novel views with geometry from sparse low dynamic range panoramic images

Zhan Lu, Qian Zheng, Boxin Shi, and Xudong Jiang

2023

Paper thumbnail

[TPAMI23a] MILO: Multi-bounce inverse rendering for indoor scene with light-emitting objects

Bohan Yu, Siqi Yang, Xuanning Cui, Siyan Dong, Baoquan Chen, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[TPAMI23b] Hybrid high dynamic range imaging fusing neuromorphic and conventional images

Jin Han, Yixin Yang, Peiqi Duan, Chu Zhou, Lei Ma, Chao Xu, Tiejun Huang, Imari Sato, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[TPAMI23c] Coarse-to-fine disentangling demoireing framework for recaptured screen images

Ce Wang, Bin He, Shengsen Wu, Renjie Wan, Boxin Shi, and and Ling-Yu Duan

Paper thumbnail

[TPAMI23d] PAR^2Net: End-to-end panoramic image reflection removal

Yuchen Hong, Qian Zheng, Lingran Zhao, Xudong Jiang, Alex C. Kot, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[TPAMI23e] Surface geometry processing: An efficient normal-based detail representation

Wuyuan Xie, Miaohui Wang, Di Lin, Boxin Shi, and Jianmin Jiang

Paper thumbnail

[TPAMI23f] Shape from polarization with distant lighting estimation

Youwei Lyu, Lingran Zhao, Si Li, and Boxin Shi

Paper thumbnail

[TPAMI23g] NeuroZoom: Denoising and super resolving neuromorphic events and spikes

Peiqi Duan, Yi Ma, Xinyu Zhou, Xinyu Shi, Zihao W. Wang, Tiejun Huang, and Boxin Shi