[ICCV23b]


附件显示名称 外部网站地址
视频链接 zd1 ReLeaPS : Reinforcement learning-based illumination planning for generalized photometric stereo
zd2 Jun Hoong Chan, Bohan Yu, Heng Guo, Jieji Ren, Zongqing Lu, and Boxin Shi zd3

Coming soon!